Członkowie

 • Województwo Małopolskie

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  Urząd Marszałkowski jest jednostką pomocniczą Zarządu Województwa, który przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa. Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika, Dyrektora Urzędu – Dyrektora Departamentu Generalnego oraz Dyrektorów Departamentów. Marszałek wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

  Przejdź do strony

 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  Urząd wojewódzki – wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednostką pomocniczą wojewody oraz organów rządowej administracji zespolonej. Urząd stanowi aparat pomocniczy wojewody w celu umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, a także na podstawie statutu urzędu wojewódzkiego.

  Przejdź do strony

 • Policja

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

  Policja Polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymaniem porządku publicznego czuwa blisko 100 tys. policjantów wspieranych przez prawie 25 tys. pracowników cywilnych.

  Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących komendantów miejskich i powiatowych, którzy odpowiadają za pracę policjantów w komisariatach.

  Przejdź do strony

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

  Państwowa Straż Pożarna, PSP – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec ministra właściwego ds. wewnętrznych.

  Przejdź do strony

 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

  Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

  Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej należący do samorządu województwa małopolskiego, powołany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Początki istnienia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego sięgają 6 czerwca 1891 roku, gdy powstało Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe. KOTR powstało na wzór pogotowia wiedeńskiego i było drugą tego typu instytucją w Europie.

  Przejdź do strony

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie

  Kuratorium Oświaty w Krakowie

  Kuratorium Oświaty to jednostka organizacyjna wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej,  wykonująca w imieniu wojewody na terenie województwa zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

   

   

   

   

  Przejdź do strony

 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie od ponad 20 lat aktywnie realizuje projekty w obszarze szkoleń oraz projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Ośrodek organizuje egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Ściśle współpracuje z instytucjami publicznymi, służbami mundurowymi, firmami oraz organizacjami statutowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

   

   

  Przejdź do strony

 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie

  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie

  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie powstał 1 marca 1998 r. Do jego statutowych zadań należą prowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, organizowanie szkoleń i kursów dokształcających w dziedzinie transportu i komunikacji, podejmowanie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.MORD jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powołaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

  Przejdź do strony

 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powoływaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Do zadań MORD należy m.in. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

  Przejdź do strony

 • Politechnika Krakowska

  Politechnika Krakowska

  Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu kontynuuje długoletnią tradycję działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie budowy dróg i ulic, której początki sięgają 1945 r. kiedy to powołano Wydział Architektury, Inżynierii i Komunikacji AGH w Krakowie jako zalążek Politechniki Krakowskiej. Zainteresowania badawcze zespołu badawczego skupiają się wokół szeroko pojętego budownictwa drogowego – projektowania geometrycznego i konstrukcji nawierzchni oraz inżynierii ruchu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i oddziaływania dróg na środowisko.

  Przejdź do strony

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Kraków

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oficjalny skrót GDDKiA) – centralny urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (jako organ), powołany w Ministerstwie Infrastruktury w celu zarządzania drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi, a także realizacji budżetu państwa w tym zakresie.

  Przejdź do strony

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych.

  Przejdź do strony

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

  Organami Inspekcji są Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej „Głównym Inspektorem” oraz Wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, Główny Inspektor. Wojewódzki inspektor kieruje wojewódzką inspekcją przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego. Organizację Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie określRegulamin organizacyjny zatwierdzony  przez  Wojewodę  Małopolskiego w dniu 31 grudnia 2018 r.

  Przejdź do strony

 • Zarząd Dróg Miasta Krakowa

  Zarząd Dróg Miasta Krakowa to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Działalność ZDMK reguluje uchwała nr CVIII/2809/18. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zajmuje się bieżącym utrzymaniem istniejących dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych (z uregulowanym stanem prawnym, pozostających we władaniu GMK lub Skarbu Państwa) oraz infrastruktury rowerowej i tramwajowej. Zarząd ma pod swoją opieką obiekty inżynierskie, tunele, oświetlenie ulic oraz obiekty kubaturowe. W zakresie zadań znajduje się również ochrona przestrzeni pasa drogowego oraz zarządzanie strefą parkowania w mieście. Jednostka realizuje w terenie zatwierdzone przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekty organizacji ruchu oraz zarządza ruchem na drogach wewnętrznych pozostających we władaniu GMK lub Skarbu Państwa.

  Przejdź do strony

 • OSP Biały Kościół

  Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele

  Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski. Jednostka typu S-2 będąca poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Założona została w 1917 roku i obecnie zrzesza 30 czynnych druhów oraz 13 z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

  Przejdź do strony

 • Radiostrada

  Radiostrada Radio Kraków

  Radio Kraków dociera do słuchaczy na terenie całego województwa małopolskiego, daleko przekraczając jego granice: na północy – do Jędrzejowa i Szczekocin, a na wschodzie – po Jedlicze, Dębicę i Połaniec. Radio Kraków w swoim programie przekazuje najbardziej aktualne i najważniejsze informacje dla mieszkańców całej Małopolski. Oprócz serwisów i magazynów informacyjnych przygotowuje liczne audycje o tematyce publicystycznej, społecznej i kulturalnej. „Zapnij pasy” oraz „Radiostrada” to programy radiowe realizowane w Radiu Kraków dedykowane motoryzacji oraz tematom poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach.

  Przejdź do strony

 • Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Centrum Inicjatyw BRD (CIBRD) to stowarzyszenie które aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jest niezależną instytucją, platformą wiedzy i wymiany doświadczeń  skupiającą osoby prywatne oraz instytucje najbardziej zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Centrum Inicjatyw BRD współpracuje z wieloma organizacjami w Polsce, ale też na całym świecie.

  Przejdź do strony

 • Stowarzyszenie Przejście

  Stowarzyszenie „Przejście”

  Stowarzyszenie „Przejście” organizuje cykliczne warsztaty terapeutyczne skierowane do ofiar wypadków i ich rodzin. Jest także organizatorem oficjalnych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Zabawie k/Tarnowa.

  Przejdź do strony

 • Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie

  Szefowie Wojskowych Centrów Rekrutacji wykonują w szczególności zadania z zakresu:

  zapewniania operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa; koordynacji przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji); organizowania szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując również współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy; planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne; administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony; współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa; rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy; organizacji badań psychologicznych kandydatów do służby wojskowej; psychologii służby i pracy oraz pomocy psychologicznej na rzecz osób uprawnionych do jej uzyskania na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055); realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny; promocji obronności i służby wojskowej.

  https://wcrkrakow.wp.mil.pl/pl/

   

   

  Przejdź do strony

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

  Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie

  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej liczy 98 lat – ( 1921 – 2019 r. ). Jest  ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem zrzeszającym ochotnicze straże  pożarne oraz inne osoby prawne, posiada osobowość prawną, jest kontynuatorem chlubnych tradycji (ok. 150 lat) – ruchu strażackiego  (niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służenie Ojczyźnie), opiera swą działalność na pracy społecznej.

  Przejdź do strony

 • Gmina Lipnica Murowana

  Gmina Lipnica Murowana

  Lipnica Murowana – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. Siedziba gminy to Lipnica Murowana. Gmina jest członkiem Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO ze względu na znajdujący się na jej terenie w drewniany kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami Małopolski na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

  Przejdź do strony

 • Polski Związek Motorowy

  Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Krakowie

  Polski Związek Motorowy (PZM) jest polskim związkiem sportowym działającym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tj. Dz.U z 2018r.poz. 1263) zrzeszającym członków sympatyków motoryzacji w kilkuset automobilklubach i klubach sportowych. Do najważniejszych celów Związku należy rozwój masowego i wyczynowego sportu motorowego: samochodowego, motocyklowego, żużlowego oraz kartingowego.

  Przejdź do strony

 • Powiat Limanowski

  Powiat Limanowski

  Powiat limanowski – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Limanowa, a ogółem liczy sobie 171 miejscowości 91 sołectw

  Przejdź do strony

 • Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców

  Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców

  Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie zrzeszonego jest  i działa w strukturach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

  Przejdź do strony

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

  Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu nowosądeckiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

  Przejdź do strony

 • Stowarzyszenie Alter Ego

  Alter Ego

  ALTER EGO – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie 26.10.1999 r. Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmuje pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

  Przejdź do strony

 • Moto Park Kraków

  Moto Park Kraków to Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Małopolsce,  który skupia miłośników motoryzacji. W kadrze Moto Parku Kraków są instruktorzy nauki jazdy, doskonalenia techniki jazdy oraz kierowcy rajdowi. Celem instytucji jest poprawa bezpieczeństwa kierowców, podnoszenie ich umiejętności oraz promocja  sportów motorowych.