Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Działalność ZDMK reguluje uchwała nr CVIII/2809/18. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zajmuje się bieżącym utrzymaniem istniejących dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych (z uregulowanym stanem prawnym, pozostających we władaniu GMK lub Skarbu Państwa) oraz infrastruktury rowerowej i tramwajowej. Zarząd ma pod swoją opieką obiekty inżynierskie, tunele, oświetlenie ulic oraz obiekty kubaturowe. W zakresie zadań znajduje się również ochrona przestrzeni pasa drogowego oraz zarządzanie strefą parkowania w mieście. Jednostka realizuje w terenie zatwierdzone przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekty organizacji ruchu oraz zarządza ruchem na drogach wewnętrznych pozostających we władaniu GMK lub Skarbu Państwa.