Deklaracja dostępności

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mord.krakow.pl oraz www.brd.malopolska.pl.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie (w skrócie MORD):

Telefon: +48 12 656 56 20

E-mail: sekretariat@mord.krakow.pl

Adres korespondencyjny: ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mord.krakow.pl oraz www.brd.malopolska.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: dostepny@mord.krakow.pl, telefon: 12 656 56 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie:

przy ul. Nowohuckiej 33a w Krakowie, przy ul. Balickiej 127 w Krakowie, oraz przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Dostępność informacyjno-komunikacyjna: