Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kuratorium Oświaty to jednostka organizacyjna wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej,  wykonująca w imieniu wojewody na terenie województwa zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.