Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie

Szefowie Wojskowych Centrów Rekrutacji wykonują w szczególności zadania z zakresu:

zapewniania operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa; koordynacji przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji); organizowania szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując również współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy; planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne; administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony; współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa; rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy; organizacji badań psychologicznych kandydatów do służby wojskowej; psychologii służby i pracy oraz pomocy psychologicznej na rzecz osób uprawnionych do jej uzyskania na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055); realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny; promocji obronności i służby wojskowej.

https://wcrkrakow.wp.mil.pl/pl/