O nas

Kim jesteśmy?

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MWRBRD) inicjuje i podejmuje szereg działań aby na polskich, a w szczególności na małopolskich drogach było bezpieczniej. Programy skierowane są nie tylko do kierowców, ale także do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania realizowane przez MWBRD  mają charakter długofalowy i systemowy; wdrażane są w ścisłym porozumieniu z podmiotami, dla których bezpieczeństwo na polskich drogach jest priorytetem.

Powołanie Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego reguluje Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, poz.1990, Art. 140g, 140h, 140i, 140j i 140k.

Na podstawie Art.  140i. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym, w skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

 1. Przewodniczący – Marszałek Województwa;
 2. Zastępcy Przewodniczącego:
  • Wojewoda,
  • Wojewódzki Komendant Policji;
 3. Sekretarz – wskazany przez Marszałka Województwa;
 4. Członkowie Wojewódzkiej Rady:
  • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
  • dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • przedstawiciel Wojewody,
  • przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
  • przedstawiciel Kuratora Oświaty,
  • przedstawiciel Zarządu Województwa,
  • przedstawiciel Zarządów Powiatu,
  • przedstawiciel Wójtów, Burmistrzów lub Prezydentów Miast,
  • przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji,
  • przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich,
  • przedstawiciel Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
  • przedstawiciel Zarządów Dróg Powiatowych,
  • osoby wskazane przez Marszałka Województwa w szczególności reprezentujące działające na terenie województwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym Marszałek województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób.

Przewodniczący Rady:

Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Sekretarz Rady:

Katarzyna Dobrzańska-Junco

 

 

Najważniejsze projekty i działania edukacyjne Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: