Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Urząd wojewódzki – wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednostką pomocniczą wojewody oraz organów rządowej administracji zespolonej. Urząd stanowi aparat pomocniczy wojewody w celu umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, a także na podstawie statutu urzędu wojewódzkiego.