Współpraca na rzecz bezpieczeństwa Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z MORD Kraków

10 listopada 2023
 Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zawarł umowę o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Umowę podpisali dziekan WM prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek oraz Paweł Mucha, dyrektor MORD w Krakowie. Obydwie instytucje zobowiązały się do realizacji wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjatyw, które wpłyną na zwiększanie świadomości w zakresie eksploatacji, właściwych i bezpiecznych zachowań wobec tramwajów, relacji z pieszymi oraz zwrócenia uwagi na charakter pracy motorniczych.
Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oraz MORD planują realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Głównym założeniem podpisanej umowy jest propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do transportu szynowego, m.in. poprzez wykorzystanie w przedsięwzięciach badawczych i edukacyjnych działającego na PK symulatora tramwaju NGT6.
Symulator tramwaju NGT6, którym dysponuje Politechnika Krakowska, to pierwszy pełnowymiarowy, realistyczny symulator opracowany w Polsce. Jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym studentów oraz do szkoleń kandydatów na motorniczych krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. Urządzenie jest także elementem prowadzonej w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu akcji edukacyjnej dotyczącej propagowania transportu zbiorowego, bezpiecznego zachowania się wobec tramwajów oraz zwrócenia uwagi na charakter pracy prowadzących tramwaje. W ramach akcji Politechnika udostępnia zainteresowanym osobom możliwość jazd w symulatorze, w formie indywidualnej lub dla grup zorganizowanych. Podpisana 9 listopada umowa pomiędzy Wydziałem Mechanicznym PK a Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego pozwoli na jeszcze szersze wykorzystanie urządzenia dla potrzeb profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.