Małopolska Rada BRD ponownie na Światowym Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ w Genewie

19 marca 2024
MWRBRD została ponownie zaproszona przez Przewodniczącą Światowego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UNECE do wzięcia aktywnego udziału w Światowym Forum UNECE ds BRD. Wystąpienie nt. brd, tym razem skupiające się na opiece powypadkowej i modelu współpracy międzysektorowej dla ofiar wypadków drogowych  na forum ONZ w Genewie w imieniu MWRBRD wygłosiła sekretarz Rady, Katarzyna Dobrzańska-Junco.
Światowe Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest stałym organem w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, który koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jego podstawową funkcją jest pełnienie funkcji strażnika instrumentów prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych mających na celu harmonizację przepisów ruchu drogowego. Konwencje o ruchu drogowym oraz o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r., a także inne instrumenty prawne, które dotyczą głównych czynników poprawy brd (zachowania użytkowników dróg, pojazdy, infrastruktura etc.), w konkretny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. UNECE wspiera również rozwój i promocję najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz organizację tygodni bezpieczeństwa drogowego i innych wydarzeń podnoszących świadomość.
Ponowne zaproszenie do wygłoszenia referatu oraz obecność Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych to ważny moment, pokazujący znaczenie Małopolski, docenienia działań w regionie, podkreślenie wagi współpracy i porozumienia na rzecz bezpieczeństwa.