O nas

Kim jesteśmy?

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MWRBRD) inicjuje i podejmuje szereg działań aby na polskich, a w szczególności na małopolskich drogach było bezpieczniej. Programy skierowane są nie tylko do kierowców, ale także do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania realizowane przez MWBRD  mają charakter długofalowy i systemowy; wdrażane są w ścisłym porozumieniu z podmiotami, dla których bezpieczeństwo na polskich drogach jest priorytetem.

Powołanie Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego reguluje Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, poz.1990, Art. 140g, 140h, 140i, 140j i 140k.

Na podstawie Art.  140i. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym, w skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1)  Przewodniczący – Marszałek Województwa;

2)  Zastępcy Przewodniczącego:

– Wojewoda,

– Wojewódzki Komendant Policji;

3)  Sekretarz – wskazany przez Marszałka Województwa;

4)  Członkowie Wojewódzkiej Rady:

a) Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

b) dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

c) przedstawiciel Wojewody,

d) przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,

e) przedstawiciel Kuratora Oświaty,

f) przedstawiciel Zarządu Województwa,

g) przedstawiciel Zarządów Powiatu,

h) przedstawiciel Wójtów, Burmistrzów lub Prezydentów Miast,

i) przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji,

j) przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

k) przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich,

l) przedstawiciel Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,

m) przedstawiciel Zarządów Dróg Powiatowych,

n) osoby wskazane przez Marszałka Województwa w szczególności reprezentujące działające na terenie województwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym Marszałek województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób.

Przewodniczący Rady:

Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego

Sekretarz Rady:

Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

 

 

Najważniejsze projekty i działania edukacyjne Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: